Obszar Oddziaływania Obiektu to według art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Definicja Prawa budowlanego odnosi się zatem do otoczenia obiektu budowlanego (obiekt budowlany- budynek, budowla, obiekt małej architektury) oraz do przepisów odrębnych, które trzeba konkretnie wskazać w opisie poszczególnych oddziaływań. Oddziaływanie obiektu nie jest związane zatem z subiektywnym odczuciem odbiorcy i w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia na budowę (zgłoszenia z projektem budowlanym) musi opierać się na konkretnych przesłankach prawnych.

Tyle mówią formalne definicje. W praktyce zawodowej architekta mamy z tym pojęciem ciągle do czynienia, lokalizując elementy zagospodarowania terenu, które poprzez pryzmat funkcjonalny, przestrzenny, estetyczny oraz prawny wchodzą między sobą w ciągłe interakcje. Nas będą interesowały te prawne, poparte przepisem odrębnym. W tym miejscu należy wspomnieć o często pojawiającej się błędnej- w opinii naszego zespołu- interpretacji tego pojęcia, utożsamiające jego spełnienie z wypełnieniem wymagań przepisów z zakresu budownictwa. Twierdzenie, iż skoro obiekt zlokalizowany został zgodnie z przepisami (odległości od działki, nasłonecznienie, przesłanianie, inne), to jego Obszar Oddziaływania Obiektu (O.O.O.) mieści się w działce wydaje się nieuprawniona. Należy w tym miejscu wskazać, że ustawodawca poprzez stworzenie odrębnych procedur pozwolenia lub zgłoszenia, odpowiednio dla sytuacji nie-mieszczenia się O.O.O. w działce lub zawierania się w niej, przyznał, że obydwa przypadki dotyczą sytuacji prawnie dopuszczalnych. Innymi słowy, spełnienie przepisów jest obowiązkiem projektanta potwierdzanym jego oświadczeniem, zaś w katalogu rozwiązań poprawnych zawierają się zarówno sytuacje zawierania i nie-zawierania O.O.O. w działce inwestora. Staraliśmy się przedstawić to na odpowiednich grafikach.

Jak widać z pierwszego rysunku katalog prawnie dopuszczalnych zachowań inwestora A w pewnym zakresie pokrywa się z katalogiem prawnie dopuszczalnych zachowań inwestora B. Ponieważ rzadko kiedy sąsiadujący ze sobą inwestorzy dostają pozwolenie na budowę tego samego dnia, prawie zawsze powstaje sytuacja że przestrzeń prawna pól zachodzących zajmowana jest przez pierwszego z nich (tu niestety działa mało sprawiedliwa zasada- kto pierwszy ten lepszy). Drugi z nich, choć potencjalnie dysponował podobnymi możliwościami, może jako drugi wykorzystać już tylko część z nich, ograniczonymi przez oddziaływanie pierwszego obiektu. Ta przestrzeń zachodzenia na siebie potencjalnych możliwości każdego z inwestorów jest poszukiwanym przez nas Obszarem-OO.

Na rysunku 2 zaznaczono prawnie niedopuszczalne zachowania każdego z inwestorów. Jak widać zbiór ten nie jest tożsamy ze zbiorem prawnie dopuszczalnych oddziaływań obiektów i nie należy tych sytuacji ze sobą mylić ani ich ze sobą utożsamiać.

Prawa do treści: Biuro Architektoniczne "Gadomscy" / Wykonanie strony internetowej: Przemysław Naruszewicz /
Wykorzystane materiały / Pliki cookies i polityka prywatnosci /